امسال حدود ۱۶۵ هزار تن میوه‌ گرمسیری در کشور تولید شد

زهرا جلیلی مقدم عصر جمعه در حاشیه بازدید از طرح‌های کشاورزی شرق هرمزگان به خبرنگاران افزود: این میوه‌های گرمسیری شامل اﻧﺒﻪ، ﻣﻮز، ﭼﻴﻜﻮ، ﮔﻮاوا و ﭘﺎﭘﺎﻳﺎ بوده که در در ﻧﻮاﺣی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑوﻳﮋه در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﺮﻣﺎن ﻛﺷﺖ و ﭘﺮورش می‌یابند.
وی با بیان اینکه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، یادآورشد: در حال حاضر برخی از این گونه‌ میوه‌ها در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در ﻣﺤﻴﻂ‌ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه تولید می‌شوند.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: در برنامه تدوین شده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است که در مرحله نخست در سطحی افزون بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغ های میوه‌های گرمسیری در برنامه توسعه ششم اصلاح و نوسازی شود که با اجرایی شدن آن، بخش قابل توجهی از میزان تقاضا پاسخ داده خواهد شد.
جلیلی مقدم با اشاره به اینکه هرمزگان نیز یکی از استان‌های مهم در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری است، اظهارداشت: این استان در تولید مرکبات، خرما و برخی میوه‌های گرمسیری از جمله انبه از قطب‌های اصلی تولید در کشور به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط اقلیمی هرمزگان، توسعه برخی ارقام و گونه‌های سازگار با این شرایط می‌تواند نقش ﻣﻬمی در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳی، اﻗﺘﺼﺎد ﻣلی، کاهش واردات، صیانت از منابع ارزی و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳی اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *